Chat with us, powered by LiveChat

KVALITATIVA MÄTNINGAR

Våra mätningar

HWI

Människor som upplever välbefinnande och har en god hälsa vaknar utvilade och ser fram emot dagen, oavsett om det är en arbetsdag eller en ledig dag. Man har resiliens att möta och lära av livets upp- och nedgångar. Förmåga att sätta gränser utifrån den egna hälsan och göra medvetna val för att långsiktigt vara hållbar. Att må bra är en förutsättning för en god prestation.

Vår rekommendation är att använda Human Well-being Index (HWI) som ett uppstartsverktyg, ett sätt att kartlägga nuläget i organisationen och i arbetsgruppen. Med HWI följer vi också upp hur en arbetsplats arbete med Sustainplattformen fortlöper.

 

 

 

 

OWI

Organisation Well function Index (OWI) mäter hur välfungerande medarbetarna tycker att organisationen är i relation till sig själv och sitt arbete.

Vår definition av en välfungerande organisation är:

Medarbetarna har en god överblick, ser sin och den egna arbetsgruppens roll i hela arbetsprocessen. De upplever kontroll över sina arbetsuppgifter och full empowerment, det vill säga har kompetens att utföra sina uppgifter samt de resurser och det mandat som krävs. Relationerna på arbetsplatsen är goda och trygga. En välfungerande organisation är en förutsättning för att prestera bra.

Arbetsgruppen får ett teamresultat att diskutera och utvecklas utifrån. Därefter kan de följa utvecklingen över tid – mot en alltmer välfungerande organisation.

 

Resultatpotential

Det har länge funnits en efterfrågan på verktyg, metoder och underlag för att räkna på olika arbetsplatsinriktade insatsers kostnadseffektivitet och ekonomiska mervärde. Tack vare ett forskningsteam, den arbetshälsoekonomiska analysgruppen vid Karolinska Institutet, kan vi på Sustain Change på ett tydligt sätt räkna på vad psykisk ohälsa kostar företag och organisationer med hjälp av verktyget Resultatpotential.

Siffrorna på hur stor andel medarbetare som är stressade, sover dåligt samt är engagerade hämtas från teamresultaten i våra egna mätverktyg Human Well-being Index och Organisation Well function Index. Det går också att lägga in uppgifter manuellt för att visuellt skapa scenarion som visar hur fler engagerade medarbetare och färre som sover dåligt skulle se ut, det vill säga vilken resultatpotential som finns i organisationen.

 

Hur kan en mätning se ut?

Hur det fungerar:

Sustain Change hjälper dig och din organisation att skapa förändring som håller i längden. Som går på djupet. Som ger nya insikter, nya tankemönster och nya sätt att agera. Tillsammans med dig driver vi förändring som ger verklig effekt. Men det kommer inte att gå fort och det kommer inte att vara enkelt. Förändring på riktigt tar tid.

 
 
 
 

Alla våra metoder och verktyg är baserade på forskning och beprövad erfarenhet. Därför kan vi lova hållbar förändring som ger betydande resultat. Vi guidar dig hela vägen.

 
 
 

Välj våra mätningar om du vill:

 • Förbättra Medarbetarnas Välbefinnande: Skapa en arbetsmiljö där varje medarbetare vaknar utvilad och ser fram emot arbetsdagen med entusiasm och energi.
 • Fördjupa Förståelsen för Organisatorisk Hälsa: Få en detaljerad överblick av hur väl din organisation fungerar ur ett holistiskt perspektiv, och identifiera specifika områden för förbättring.
 • Skapa Långsiktig Hållbarhet: Stödja dina medarbetares förmåga att göra medvetna val som främjar deras hälsa och välbefinnande på lång sikt.
 • Bygga Resiliens mot Utmaningar: Utveckla en organisation som inte bara står stadigt i motgångar utan växer och lär från varje ny erfarenhet.
 • Öka Engagemang och Produktivitet: Översätt medarbetarnas välbefinnande till ökat engagemang och högre produktivitet genom att skapa en positiv och stödjande arbetsmiljö.
 • Förstärka Teamdynamiken: Förbättra relationer och samarbete inom team genom att förstå och agera på de dynamiker som påverkar gruppklimatet.
 • Maximera Effektiviteten i Arbetsprocesserna: Se till att alla medarbetare har klarhet i sina roller och ansvar, vilket minskar förvirring och ökar effektiviteten.
 • Stärka Empowerment och Självständighet: Empowera dina anställda genom att ge dem resurserna, kunskapen och självförtroendet att ta initiativ och fatta beslut.
 • Minska Frånvaro och Personalomsättning: Identifiera och åtgärda de underliggande orsakerna till frånvaro och hög omsättning för att skapa en mer stabil och engagerad arbetsstyrka.
 • Utvärdera och Optimera Kostnadseffektiviteten: Använd vårt unika verktyg för att beräkna och visa det ekonomiska värdet av att investera i medarbetarnas hälsa och organisatoriskt välbefinnande.
 • Skapa En Positiv Företagskultur: Bygg en kultur som uppmuntrar öppenhet, ärlighet och ömsesidig respekt, vilket i sin tur främjar innovation och tillväxt.
 • Led Med Exempel: Positionera ditt företag som en ledare inom hållbarhet och medarbetarvälbefinnande, vilket kan förbättra ditt varumärkes rykte och locka till sig topp-talanger.
 • Mät och Följ Upp Framsteg: Sätt tydliga, mätbara mål för välbefinnande och organisatorisk funktion, och följ upp med regelbundna utvärderingar för att säkerställa kontinuerlig förbättring.