Chat with us, powered by LiveChat

Aktiva åtgärder är en fråga om arbetsmiljö

Diskrimineringslagen ålägger alla arbetsgivare att arbeta förebyggande mot diskriminering genom Aktiva åtgärder i sin verksamhet. Det är alltså ett arbete som behöver göras för att uppfylla sitt ansvar som arbetsgivare. Men det är också ett arbete som, om det görs väl, främjar alla medarbetares välmående och gemensamma arbetsmiljö. Vilket inte är ett självändamål i sig, utan en god arbetsmiljö handlar om att ha goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Vi vet att människor som mår bra presterar bra, och för att må bra behöver vi trivas och känna oss välkomna och inkluderade. Inkludering handlar om att uppmuntra individers unika perspektiv som bidragande till helheten. Om att skapa en känsla av tillhörighet i arbetsgruppen och företaget där alla värdesätts för den hen är.

Motsatsen till inkludering är utanförskap och innebär att känna sig ensam och utanför gruppen. Det kan leda till att människor inte vågar vara sig själva på jobbet. Till exempel döljer cirka hälften av alla homo- och bisexuella sin läggning på jobbet enligt undersökningar gjorda av SCB under 2020 och 2021.

Detta skapar ohälsa!

Och kan innebära att det förekommer diskriminering.

Därför är vi på Sustain Change glada att vi nu har en Guide för Aktiva åtgärder. Den fungerar som övriga guider, och hjälper arbetsgivare att konkretisera arbetet och steg för steg gå från sagt till gjort i anti-diskriminerings- och inkluderingsarbetet.

Ett gemensamt arbete

Lagen ger instruktioner för hur arbetet med aktiva åtgärder ska utföras och vad det ska innefatta. Den här guiden hjälper er att bryta ner arbetet i tydliga steg, samtidigt som ni skapar systematik och delaktighet. Det gör det enkelt att uppfylla kravet på samverkan.

Genom att använda guiden och den tillhörande Change boarden kan ni enkelt arbeta i gemensamma processer, göra undersökning och analys tillsammans och komma fram till vilka åtgärder som ni bedömer är rätt att sätta in. Ni skapar en tydlig arbetsfördelning och ansvarsfördelning där var och en har koll på vad den ska göra härnäst. Eftersom arbetet med aktiva åtgärder omfattar flera områden kanske ni vill dela upp dem på olika personer eller grupper, men ändå behålla helhetsperspektivet och överblicken över processerna.

Kunskap om diskriminering och aktiva åtgärder

En bra start i arbetet med aktiva åtgärder är att göra en gemensam kunskapshöjande insats. Det behövs för alla medarbetare, men särskilt de som ska vara med i arbetet. Vi på Sustain Change kan hålla i en sådan föreläsning eller workshop om ni önskar.

Share the Post: