Chat with us, powered by LiveChat

Ärlighet varar längst – på sociala medier (också)

Personer som ger en uppriktig bild av sig själva på sociala medier mår bättre än de som skarvar och bättrar på bilden av sig själva och sin tillvaro. Det visar en studie gjord av forskare vid Columbia University i New York.

Forskarna har bland annat studerat data från drygt 10 000 amerikanska Facebookanvändare som själva fått utvärdera sin personlighet och skatta hur nöjda de är med sin tillvaro via en särskild applikation. Därefter mätte forskarna hur väl deltagarnas sätt att framställa sig själva stämde överens med deras självbild, genom att studera ”likes” och analysera statusuppdateringar. Resultaten visade att personer som är mer autentiska i hur de framställer sig själva på sociala medier – alltså agerar på ett sätt som stämmer väl överens med deras självbild – också är mer nöjda med sin livssituation.

I studien tittade man även på hur det påverkade människors mående att framställa sig själva som sämre än vad deras självbild säger. Där fann man ingen signifikant effekt på måendet, varför forskarna drar slutsatsen att det är just självförhärligande på sociala medier som kan påverka vårt mående negativt, inte att avvika från självbilden i allmänhet.

Så hur hänger det ihop?

Studien gav däremot inte svar på frågan om vad som är hönan och ägget i sammanhanget, det vill säga om det är så att personer som är mer uppriktiga i sociala medier trivs bättre med tillvaron, eller om personer som trivs bättre med tillvaron blir mer uppriktiga i sociala medier.

För att undersöka den saken gjorde man en andra studie. Till den rekryterades 90 universitetsstudenter som slumpvis delades in i två grupper. Den ena gruppen skulle först göra självförhärligande inlägg på sociala medier i en vecka, och därefter uppriktiga inlägg i en vecka. Den andra gruppen fick den omvända instruktionen, först uppriktiga inlägg, sedan förskönande.

Före testperioden fick alla deltagare göra ett personlighetstest, följt av personlig återkoppling. De ombads att reflektera över återkopplingen, samt tänka ut sätt att agera på i sociala medier som:
1) skulle ligga i linje med deras personlighet, och

2) skulle ligga i linje med hur de vill att andra ska uppfatta dem.

Testpersonerna fick sedan ange hur de mådde efter den första respektive andra testveckan.

Det visade sig att deltagarna angav signifikant mer positiva känslor, mindre negativa känslor och ett bättre humör i allmänhet efter den vecka då de hade varit uppriktiga i sociala medier. Däremot såg man ingen signifikant skillnad i hur nöjda deltagarna var med sin livssituation.

Forskarna anser sig därmed ha funnit bevis för att det finns ett orsak-och-verkan-samband mellan att vi är uppriktiga i sociala medier och positiva effekter på vårt välmående och humör. Däremot anser de sig inte ha fått bevis för att det även har effekt på hur vi ser på vår livssituation. Det hade man inte heller väntat sig, eftersom det är ett större och mer allomfattande ”mått” som man sannolikt inte ruckar så mycket på under en vecka eller två.

Passiv eller aktiv

Forskarna bakom studien diskuterar även sina resultat i förhållande till tidigare forskning om vilka effekter sociala medier har på hur vi mår. De pekar på att det finns studier som har visat att sociala medier påverkar vårt mående negativt, andra har visat på positiva effekter och ytterligare andra har kommit fram till att vi inte påverkas nämnvärt i någondera riktningen.

För att förklara dessa spretiga resultat har forskare antagit att det är inte om vi använder sociala medier som påverkar vårt mående, utan hur vi använder dem. Det finns till exempel forskning som visar att passivt ”facebookande” där man bara tar del av andras inlägg påverkar oss negativt, medan ett mer aktivt beteende där man själv delar innehåll och skriver inlägg inte gav några negativa effekter. 

Så kanske kan det vara värt att fundera på om det där tomsurfandet bland andras löprundor, barnaktivitetsuppvisningar, paradbak och bästaste-gänget-middagar verkligen ger oss något. Och på om vi själva är riktigt uppriktiga när vi lägger upp hårdfiltrerade selfies tagna i en väl intränad fotovinkel.

Källa: Artikeln Authentic self-expression on social media is associated with greater subjective well-being publicerad av Nature Communications

Share the Post: