Certifierad förändringsledare

Vill du vara med och skapa ett mer mänskligt samhälle?

Delar du vår vision om ett mänskligare samhälle där människors behov är en självklar utgångspunkt för hur vi organiserar företag, familjeliv och samhälle. Ett samhälle där människor och organisationer kan bidra med hela sin förmåga

För vem?

Du har en ledande position i organisationen och vill skapa ett nytt sätt att leda och styra verksamheten.

Du arbetar som chef och vill utveckla ditt ledarskap, din arbetsgrupp samt stödja dina medarbetare till ökat välmående och ett hållbar liv.

Du arbetar som intern eller extern förändringsledare, organisationskonsult eller coach.

Den gemensamma nämnaren är att vi alla är ”sustainare”.

Bakgrund

Dagens organisatoriska arbete präglas av inre differentiering och anpassning till den snabba, komplexa och föränderliga omvärlden. Vi märker att organisationens gamla tankemönster inte alltid klarar de nya uppgifter vi ställs inför. Ibland krävs det att vi skapar helt nya tankemönster som grund för vårt agerande, vilket inte alltid är lätt.

Organisationen består av dess människor. All förändring och utveckling handlar därför om att förändra människor och tankemönster för att därigenom påverka beteende och agerande. Vägen mellan hjärna och hand kan dock vara både lång och krokig. Problemen är visserligen många, men bra och effektiva metoder för lösningar finns! En kontinuerlig utveckling av individens och organisationens kompetens inom detta spännande fält framstår alltmer som ett inre behov och en nödvändig konkurrensfördel.

Syfte

Att överföra kompetens, det vill säga kunskaper, färdigheter och i vardagen fungerande praktik, inom områdena förändrings- och utvecklingsarbete. Utbildningen kommer också att ge dig personliga verktyg och en individualiserad utvecklingsprocess som ökar personlig frihet och styrka, handlingskraft och mod, kreativitet och det mentala svängrummet i det dagliga livet. Privat och professionellt.

Vi vill också ge komplexiteten i ett verkligt förändrings- och utvecklingsarbete sitt erkännande samt förståelse och verktyg för hur man hanterar denna även på ett djupare plan. Tillsammans utvecklar vi ett gemensamt vokabulär för vårt arbete.

Metod

Praktiskt genomförande i vardagen är vår röda tråd. Från sagt till gjort. Pedagogiken är upplevelse- och processorienterad; teori och praktik integreras till en helhet genom egenerfarenheter, upplevelser och samtal.

Målet är att du ska tillägna dig en djupare förståelse för förändringsprocesser och dess komplexitet samt kunna agera som katalysator och ledare vid implementering av Sustainable Human Business i organisationer. Använda dig av Sustainmetoden i ditt arbetssätt samt använda Sustainplattformen i ditt eget arbete samt som stöd för hela organisationer i utvecklingsarbetet mot ett mer mänskligt samhälle där vi kan göra ett bra jobb, ha familj samt ta hand om oss själva. Samtidigt.

Utbildningen grundar sig på att förändring och utveckling endast kan genomföras av de inblandade människorna. De humanistiska aspekterna, tillsammans med aktuell forskning och kunskapsutveckling, är därför både grundläggande och övergripande.

Efter avslutad utbildning blir du certifierad förändringsledare.

Steg 1 – Lär dig använda Sustainplattformen

Online i egen takt och tar ca 1-2 dagar att gå igenom.  Avslutas med ett certifieringstillfälle.

När du är certifierad får du:

  • implementera Sustainplattformen i organisationer samt använda våra index i ditt arbete:
    • Human Well-being Index
    • Organisation Well function Index
  • göra impact för ett mänskligare samhälle 
  • samarbeta med kompetenta och härliga personer
  • tillgång till ett nätverk av experter
  • kontinuerlig inspiration och kompetensutveckling via regelbundna nätverksträffar 
  • provision på sålda abonnemang alt rabatterat pris om du arbetar internt. 

Steg 2 – Fördjupa dig i teori och Sustainmetoden

Tio dagars utbildning fördelade på fyra tillfällen under en 5-6 månaders period.

Innehåll

+ Individ, grupp och organisation i ständig rörelse och förändring

+ Förändring och utveckling som tillstånd för individ och system – konsekvenser för ledarskap

+ Förändring av första och andra ordningen, förändring inne i eller av hela systemet

+ Motstånd som kreativ kraft och informativt verktyg vid förändring av första och andra ordningen

+ Förändringsprocesser vid mål- och resultatstyrning

+ Empowerment – personlig utveckling, egen potential och aktivering av de egna resurserna 

+ Att agera som katalysator – identitet som förändringsledare 

+ Kognition, kompetens och kunskapsutveckling som katalysator i en organisation

+ Att bygga en professionell relation – ”warm working relationship” 

+ Individuella förändringsprocesser och dess olika faser

+ Utvecklande samtal som väg till förändring och utveckling

+ Att tolka, förstå och stödja chefers och medarbetares personliga utvecklingsprocesser 

+ Motstånd och försvar vid förändringar hos individ, arbetsgrupp och organisation 

+ Att hantera och använda motstånd och försvar på ett kreativt sätt i riktning mot mål 

+ Etik och värderingar vid förändringsarbete, egenetikfällan och professionell hållning

+ Kognition, emotion, tankemönster och agerande på individ- och organisationsnivå

+ Revir och samarbete, revirkonflikter och deras hantering i praktiken

+ Den nya världsbildens konsekvenser för vår verklighetsbeskrivning och vårt arbete

+ Genererande dialog kontra kompromiss och skyttegravar

+ Hindrande tankemönster

+ Dialogens krafter

+ De tre språken – känslans, innebördens och handlingens språk

+ Tillitens betydelse och utveckling av ett tillitsrum

+ Organisationen är en levande process

+ Organisationen som en öppen, levande organism i ständig förändring och utveckling

+ Organisationens relationer till omvärld, kontext och marknad 

+ Tidsanda och attityder som med- och motkrafter i organisatoriskt förändringsarbete

+ Individens förhållande till gruppen samt gruppens dynamik och självorganisering

+ Individuella förändringsmotstånd och personlig motivation

+ Människokunskap och människoförståelse

+ Humanistisk psykologi och organismisk systemteori i teori och praktik

+ Ledarskap – gruppen skapar ledaren och ledaren skapar gruppen

+ Hinder och möjligheter för ansvarstagande

+ Vuxenlivets utvecklingspsykologi

+ Personlig utveckling – en förutsättning för förändring av andra ordningen

+ Mänsklig informationsbehandling och problemlösning av andra ordningen

+ Den upplevande människan istället för den mätbara

+ Hjärna, kropp, tempo, timing och kreativitet

+ Perception, enfald och mångfald i individuella och organisatoriska bilder

+ Kreativ problemidentifikation och kreativ problemlösning

+ Projektionens betydelse vid förändrings- och utvecklingsarbete

+ Dialogen som utvecklingsprocess

+ Den lärande människan och det goda livet

+ Lärande som trygghet i kaos, tillit till sig själv och den egna bedömningen

+ Regression och motstånd som ett steg bakåt och två framåt – att lära sig lita på processen

Under processveckan, fyra dagar, kommer du att få en god möjlighet att lära känna dig själv och dina svaga och starka sidor i en trygg, avspänd och stödjande miljö där det finns utrymme för personliga och utvecklande experiment. Gruppens process och din personliga utveckling leder till ökad emotionell intelligens och självkännedom vilket frigör din personliga kraft, mod och kreativitet, såväl professionellt som privat.

 

+ Min egen personliga pågående livsprocess

+ Det Mentala Svängrummet och dess betydelse för förändring av andra ordningen

+ Den personliga historien och erfarenheten som resurs och tillgång

+ Att våga driva förändringsprocesser och se möjligheter i både ljus och mörker

+ Att förändra sig själv och andra människor – känsla, tankemönster och agerande

+ Kritik som informativ källa vid utveckling

+ EQ, självkännedom och självhantering – starka sidor att utveckla

+ Brister som potential

+ Att använda sina drömmar – ett effektivt verktyg för egen utveckling

+ Feedback som hjälpmedel i utvecklingsarbete

+ Mänsklig informationsbehandling på olika nivåer inom individ och system

+ Personlig styrka och personligt mod – att utnyttja våra inneboende potentialer

+ Utvecklingsprocessens dynamik på personlig nivå

+ Modern hjärnforskning och dess konsekvenser vid förändringsledning

+ Självet – vårt viktigaste verktyg som förändringsledare och katalysator

+ Svaret finns inom oss – inre kontrollokus och identitetsutveckling som förändringsledare

+ Meditation, avspänning och inre vägledning, mindfulness – medveten uppmärksamhet

+ Att leva är att utvecklas, att utvecklas är att förändras

+ 5-stegsmetodens koppling till förändring och utveckling

+ Att se samband, komplexitet och att ha en vänlig analytisk hållning 

+ Att bli hjälpnödig, men att ändå härda ut

+ Projektarbete som process

+ Nedbrytning till SUNN – Skit Under Naglarna Nivån

+ Vad hjärnforskning lär oss om genomförande i praktiken, från start till mål

+ Att göra yttre mål till inre mål – att skapa förutsättningar för förändring av andra ordningen

+ Utveckling, resultat och målstyrning

+ Förberedelser, genomförande och uppföljning vid förändringar av andra ordningen

+ Handledning av egna case

+ Hur vi skapar trovärdighet och att vara trovärdig under genomförande

+ Det medmänskliga samtalet – nätverksbyggande och personligt stöd i praktiken

+ Mål, ledarskap och KASAM, Känsla Av SAMmanhang

+ Utvecklande samtal som väg till förändring och utveckling