Chat with us, powered by LiveChat

Certifierad förändringsledare

För dig som ser sambandet mellan ett mänskligare samhälle och bättre resultat

Människors grundläggande behov är den självklara utgångspunkten för hur du vill organisera företag, familjeliv och samhälle. Du vet att bara då kan människor och organisationer bidra med hela sin förmåga.

Du får medhåll, men inget händer. Vardagen rullar på. Stressen fortsätter att göra människor sjuka.

Om du skulle välkomna ett digitalt stöd, ett nätverk av andra som tänker som du och mer kunskap för att genomföra dina idéer, då borde du ta en titt på vår utbildning till certifierad förändringsledare.

Börja bygga ett mänskligare arbetsliv och samhälle med oss

Steg 1 – Lär dig använda Sustainplattformen

Online i egen takt och tar ca 1-2 dagar att gå igenom.  Avslutas med ett certifieringstillfälle.

Datum certifiering steg 1:

 • 6 oktober

Innehåll

 • Introduktion
 • Sustainable Human Business
 • Marknadskarta och värderbjudande
 • Sustainplattformen
 • Abonnemangsformer
 • Införsäljning och implementering
 • Certifiering

När du är certifierad får du

 • implementera Sustainplattformen i organisationer samt använda våra index i ditt arbete:
  • Human Well-being Index
  • Organisation Well function Index
 • göra impact för ett mänskligare samhälle 
 • samarbeta med kompetenta och härliga personer
 • tillgång till ett nätverk av experter
 • kontinuerlig inspiration och kompetensutveckling via regelbundna nätverksträffar 
 • provision på sålda abonnemang alt rabatterat pris om du arbetar internt. 

Steg 2 – Fördjupa dig i teori och Sustainmetoden

Tio dagars utbildning fördelade på fyra tillfällen under en 5-6 månaders period.

Utbildningen är på dagtid (ej internat).

Innehåll

Kännetecknande är att vi arbetar med var och ens verklighet snarare än med fiktiva fall och simuleringsövningar. Vi lär också av varandra.

Varje huvudrubrik finns mer eller mindre integrerad vid varje tillfälle beroende på huvudämnet för kurstillfället. Kursen skiljer sig därför från traditionell utbildning.

Pedagogiken syftar till att du ska uppleva och integrera kunskapen och göra den till din egen. Den går då att använda i praktiskt i vardagsarbetet. Pedagogik och syfte är här två sidor av samma mynt.

+ Förändring som tillstånd – individ, grupp och organisation i ständig rörelse

+ Den nya världsbildens konsekvenser för vår verklighetsbeskrivning och vårt arbete

+ Den upplevande människan istället för den mätbara

+ Kognition, emotion, tankemönster och agerande på individ- och organisationsnivå

+ Humanistisk psykologi och organismisk systemteori i teori och praktik

+ Vuxenlivets utvecklingspsykologi

+ Modern hjärnforskning och dess konsekvenser vid ledning av verksamheter

+ Förändring av första och andra ordningen, förändring inne i eller av hela systemet

+ Utvecklingsprocesser vid mål- och resultatstyrning 

+ Organisationen är en levande process

+ Organisationen som en öppen, levande organism i ständig förändring och utveckling

+ Organisationens relationer till omvärld, kontext och marknad

+ Kognition, kompetens och kunskapsutveckling som katalysator i en organisation

+ Kritik som informativ källa vid utveckling

+ Perception, enfald och mångfald i individuella och organisatoriska bilder

+ Empowerment – personlig utveckling, egen potential och aktivering av de egna resurserna

+ Individens förhållande till gruppen samt gruppens dynamik och självorganisering

+ Hinder och möjligheter för ansvarstagande

+ Människokunskap och människoförståelse

+ Att bygga en professionell relation – ”warm working relationship” 

+ Den lärande människan, välmående och det goda livet

+ Lärande som trygghet i kaos, tillit till sig själv och den egna bedömningen

+ Mål, ledarskap och KASAM, Känsla Av SAMmanhang

+ Det medmänskliga samtalet

+ Mänsklig informationsbehandling och problemlösning av andra ordningen

+ Personlig utveckling – en förutsättning för förändring av andra ordningen

+ Individuella förändringsprocesser och dess olika faser

+ Utvecklande samtal som väg till förändring och utveckling

+ Motstånd som kreativ kraft och informativt verktyg vid förändring av andra ordningen

+ Att hantera och använda motstånd och försvar på ett kreativt sätt i riktning mot mål

+ Individuella förändringsmotstånd och personlig motivation

+ Projektionens betydelse vid förändrings- och utvecklingsarbete

+ Att tolka, förstå och stödja chefers och medarbetares personliga utvecklingsprocesser 

+ Tidsanda och attityder som med- och motkrafter i organisatoriskt förändringsarbete

+ Att agera som katalysator – identitet som förändringsledare 

+ Ledarskap – gruppen skapar ledaren och ledaren skapar gruppen

+ Förändring och utveckling som tillstånd för individ och system – konsekvenser för ledarskap

+ Regression och motstånd som ett steg bakåt och två framåt – att lära sig lita på processen

+ Hur vi skapar trovärdighet och att vara trovärdig under genomförande

+ Personlig styrka och personligt mod – att utnyttja våra inneboende potentialer

+ Utvecklande samtal som väg till utveckling och förändring

+ Kreativ problemidentifikation och kreativ problemlösning

+ Dialogen som utvecklingsprocess

+ Genererande dialog kontra kompromiss och skyttegravar

+ Hindrande tankemönster

+ Dialogens krafter

+ De tre språken – känslans, innebördens och handlingens språk

+ Tillitens betydelse och utveckling av ett tillitsrum

Under processveckan, fyra dagar, kommer du att få en god möjlighet att lära känna dig själv och dina svaga och starka sidor i en trygg, avspänd och stödjande miljö där det finns utrymme för personliga och utvecklande experiment. Gruppens process och din personliga utveckling leder till ökad emotionell intelligens och självkännedom vilket frigör din personliga kraft, mod och kreativitet, såväl professionellt som privat.

 

+ Att leva är att utvecklas, att utvecklas är att förändras

+ Min egen personliga pågående livsprocess

+ Det Mentala Svängrummet och dess betydelse för förändring av andra ordningen

+ Den personliga historien och erfarenheten som resurs och tillgång

+ Att förändra sig själv och andra människor – känsla, tankemönster och agerande

+ Brister som potential

+ Att använda sina drömmar – ett effektivt verktyg för egen utveckling

+ Feedback som hjälpmedel i utvecklingsarbete

+ Utvecklingsprocessens dynamik på personlig nivå

+ Självet – vårt viktigaste verktyg som förändringsledare och katalysator

+ Svaret finns inom oss – inre kontrollokus och identitetsutveckling som ledare

+ Meditation, avspänning och inre vägledning, mindfulness – medveten uppmärksamhet

+ 5-stegsmetodens koppling till förändring och utveckling

+ Att se samband, komplexitet och att ha en vänlig analytisk hållning 

+ Att bli hjälpnödig, men att ändå härda ut

+ Projektarbete som process

+ Nedbrytning till SUNN – Skit Under Naglarna Nivån

+ Vad hjärnforskning lär oss om genomförande i praktiken, från start till mål

+ Att göra yttre mål till inre mål – att skapa förutsättningar för förändring av andra ordningen

+ Utveckling, resultat och målstyrning

+ Förberedelser, genomförande och uppföljning vid förändringar av andra ordningen

+ Handledning av egna case

Pris

Det finns två alternativ utifrån hur många abonnemang du önskar ha tillgång till.

 1. 50.000 kr och då ingår 10 abonnemang 
 2. 75.000 kr och då ingår 30 abonnemang (värde ca 75.000 kr)

 

Samtliga priser exkl moms samt resori, logi och mat.

Utbildare

Anna Ahrenfelt har grundat Sustain Change där hon idag delar VD-skapet med Johanna Palmqvist. Hon är utbildad civilekonom med inriktning organisation och ledarskap. Har utbildat och fördjupat sig inom förändrings- och utvecklingsarbete sedan många år.

Hon har över 20 års erfarenhet av att leda egna förändringsprojekt samt stödja och utbilda andra förändringsledare, både som anställd och konsult. Arbetade första delen i sitt arbetsliv i bankvärlden på tre olika nivåer. Lokal nivå som kundansvarig på bankkontor, regional nivå som operativt stöd till chefer samt central nivå med medarbetar- och ledarutveckling inom såväl strategisk utveckling som genomförande.

Började 2008 arbeta som konsult inom privat och offentlig sektor. Startade 2015 ”Hållbar vardag” – en helt ny typ av friskvårdsverktyg, som hjälpte människor att få ihop privatliv och arbetsliv.

Idag har Sustain Change adderat hennes tidigare verksamhet som organisationskonsult och Bo Ahrenfelts långa erfarenhet som utbildare och konsult inom området förändring.

Dessa två delar – den välmående människan och den välfungerande organisationen – förenas i teorin Sustainable Human Business.

Bo Ahrenfelt är Sustain Change expert och kvalitetssäkrare. Han grundade och var ledare för Institutet för Liv & Arbete (IFLA) mellan 1998 och 2013. Han är leg. läk och psykiater, ackrediterad kroppspsykoterapeut i European Association for Body Psychotherapy och Norsk Karakteranalytisk Institutt. Utbildad gestaltterapeut från Skandinavien och San Franciscoinstitutet.

Författare till Förändring som tillstånd och Ledarskap och revir, den senare nominerad till Årets Bokstöd av tidskriften Personal & Ledarskap 2008. Medförfattare till den prisbelönta Konflikthanteringsboken och i antologin Förändra Staten. Skrev Eftertankar i Töive Kivikas bok Det du vill men inte vågar 2009.

Ledarutvecklare och managementkonsult. Chefscoach sedan många år. Har arbetat med förändrings- och utvecklingsarbete i över 30 år på individ och systemnivå inom privat och offentlig sektor. Erfarenhet av styrelseuppdrag i Sverige i små innovativa bolag och internationella organisationen Scientific and Medical Network med huvudkontor i England. Har ett stort internationellt kontaktnät.

Certifieringsansvarig

Johanna Palmqvist arbetar som förändringskonsult, föreläsare och vVD i Sustain Change och har huvudansvaret för certifieringar och on-boarding av Sustain Changes utbildningar.

Johanna är i grunden beteendevetare med inriktning mot personal, arbete och organisation. Hon har en bakgrund som chef, HR-konsult, ekonom och företagsledare och är vidareutbildad inom bl.a. förändringsledning, stress, neuroledarskap och kommunikation.

Under de senaste 15 åren har hon arbetat med förändring och utveckling av såväl företag som chefer och medarbetare med fokus på hållbara människor och hållbara organisationer.

För Johanna är det en självklarhet att människans välmående är det fundament som arbetsliv och samhälle behöver byggas på.

Utan hållbara människor, inget hållbart samhälle.