Chat with us, powered by LiveChat

Diskrimineringsgrunderna

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

Kön

Det kön som registrerats juridiskt för en person vid födseln eller efter genomgången könsoperation. Även personer som håller på att byta kön, transsexuella, skyddas av denna diskrimineringsgrund.

Könsöverskridande identitet och uttryck

Det sätt som en person uppfattar eller uttrycker sitt kön på. Grunden ska skydda den som uppfattar eller uttrycker kön på ett sätt som bryter mot andras förväntningar på hur kön ska uppfattas och uttryckas. Med könsidentitet eller könsuttryck menas en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande som förknippas med kön.

Etnisk tillhörighet

En människas etniska ursprung, nationalitet, hudfärg eller annat liknande förhållande. Etniskt ursprung innebär ett relativt enhetligt kulturmönster. De nationella minoriteterna samer och romer är exempel på det.

Alla människor har en etnisk tillhörighet, eller flera.

Religion eller annan trosuppfattning

En persons religiösa tro eller åskådning. Det inkluderar världsreligionerna (hinduism, islam, judendom, kristendom) och trosuppfattningar som går att likställa med religion (till exempel buddism, ateism, agnosticism).

Funktionsnedsättning

En varaktig begränsning i en människas fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionsförmåga som fanns vid födseln, som uppstått därefter eller som förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av funktionsförmåga omfattas inte.

Sexuell läggning

De som omfattas av lagen är bisexuell, heterosexuell eller homosexuell.

Ålder

Uppnådd levnadslängd. Alla människor omfattas av lagen, oavsett ålder.

Reflektionsfrågor:

Vilka/vilken diskrimineringsgrund har du mest kunskap om?

Vilka/vilken har du mest behov av att lära dig mer om för att aktivt kunna arbeta främjande för allas lika värde?

Share the Post: