Chat with us, powered by LiveChat

Sex former av diskriminering

Lagen förbjuder sex former av diskriminering. De är:

  • Direkt diskriminering
  • Indirekt diskriminering
  • Bristande tillgänglighet
  • Trakasserier och sexuella trakasserier
  • Instruktioner att diskriminera

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering kan enkelt förklaras med att ”lika fall behandlas olika”. Det innebär att någon missgynnas genom att bli sämre behandlad än hur någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.

Exempel: Tänk dig krogkön. Två personer är ”lika” i och med att de är kroggäster. Den som är ljushyad kommer in, medan den som är mörkhyad nekas. Eller tänk en situation med två arbetssökande med liknande meriter. Den som har ett svenskklingande namn blir kallad till intervju medan den som har utländskt klingande namn inte får någon chans att presentera sig.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering innebär istället att ”olika fall behandlas lika”. Det handlar om bestämmelser, kriterier eller förfarande som verkar neutrala, men som utan ett särskilt syfte utesluter vissa människor.

Exempel: En kommun har bara information på svenska, trots att alla inte kan tillgodogöra sig den. Det innebär att en grupp människor får fördelar gentemot andra, som stängs ute. Det kan också handla om irrelevanta krav i förhållande till arbete, till exempel krav på körkort när ingen ändå kör bil i jobbet. Det utesluter blinda personer och andra som har vissa funktionsvariationer.

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas för att man inte har vidtagit sådana åtgärder som gör att den personen kommer i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Åtgärderna ska vara skäliga, men också ställas i förhållande till ekonomiska och praktiska förutsättningar, omfattning och varaktighet av relationen mellan verksamheten och den enskilda personen och andra omständigheter som har betydelse.

Exempel: En kursverksamhet saknar automatisk dörröppnare. Det gör att personer som är rullstolsburna eller av andra skäl har svårt att öppna dörrar inte har tillträde till lokalerna utan hjälp.

Trakasserier

Trakasserier är en kränkning av en persons värdighet som är relaterad till de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, utfrysning, förlöjliganden, skämt och mobbning.

Den som är ansvarig för verksamheten har skyldighet att agera för att få stopp på trakasserierna, samt att utreda och vidta nödvändiga åtgärder för att det inte ska ske igen. Vidtar man inga åtgärder kan man bli skyldig till diskriminering. Om den trakasserade exempelvis blir omplacerad så ses detta som repressalier, som också är förbjudna.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier handlar om kränkningar av sexuell natur. Det kan handla om kommentarer, kroppsligt närmande och kontakt, förnedring, anspelningar och gester, pornografi, könsförnedrande historier och tilltalsord.

Instruktion att diskriminera

Instruktion att diskriminera innebär att en som har ansvar och befogenheter att fatta beslut uppmanar, beordrar eller instruerar någon i underordnad ställning att diskriminera eller trakassera någon annan av skäl som regleras i diskrimineringslagen.

Om instruktionen resulterar i faktisk diskriminering så bedöms missgynnande som mer allvarligt än om diskrimineringen hade skett på den underordnades eget initiativ. Vid instruktion kan man förutsätta att diskrimineringen sker mer rutinmässigt och drabbar fler personer.

Exempel på diskriminering

Om en händelse är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Här följer några exempel på sådant som kan vara diskriminering:

– En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför att inte kalla hen till intervju.

– En restaurang släpper inte in en person och det har samband med att hen har en funktionsnedsättning som påverkar tal och rörelser.

– En bank nekar en person ett lån för att hen anses vara för gammal.

– En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön.

– En chef gör ovälkomna sexuella närmanden.

– En lärare hånar en elev för att hen bär huvudduk.

– En tandläkarmottagning låter inte en man boka tid för att han bär klänning.

– En fabrik kräver att alla anställda måste ha en viss kroppslängd.

– En handläggare på Arbetsförmedlingen hånar en person för att hen är bisexuell.

– En arbetsgivare avbryter en provanställning när den anställda berättar att hen är gravid.

– Personalen på en restaurang vägrar att läsa upp menyn för en gäst som har en synnedsättning.

– En lärare använder ett oönskat pronomen i relation till en elev.

Källa: www.do.se.

Share the Post: